preloader

Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Auteursrecht en privacyverklaring

Op de foto’s van Fotolokaal berust, ook na de aankoop, auteursrecht. Foto's die zijn aangekocht zijn voor eigen gebruik van de opdrachtgever en mogen niet zonder toestemming van Fotolokaal worden gekopieerd en vermenigvuldigd.

De foto’s van Fotolokaal die in opdracht zijn gemaakt, staan met toestemming van de opdrachtgevers op deze website en in het portfolio.

Privacyverklaring

Fotolokaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens
www.fotolokaal.nu
jeannette@fotolokaal.nu
T 06-42337787

Jeannette Nederlof, Webredacteur en -tekstschrijver | eigenaar Fotolokaal, is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Fotolokaal. Zij is te bereiken via jeannette@fotolokaal.nu of 06-42337787

Persoonsgegevens die Fotolokaal verwerkt
Fotolokaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Fotolokaal verwerkt:

 • Naam organisatie
 • Adresgegevens organisatie
 • Telefoonnummer organisatie
 • E-mailadres organisatie
 • Overige bedrijfs- en persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen en te versturen, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op fotolokaal.nu via Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fotolokaal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeannette@fotolokaal.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotolokaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van facturen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Fotolokaal analyseert jouw gedrag op de website via Google Analytics om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Fotolokaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fotolokaal neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotolokaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fotolokaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotolokaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fotolokaal gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Fotolokaal analyseert bezoekersgedrag op de website via Google Analytics om daarmee de website te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotolokaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeannette@fotolokaal.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens
Fotolokaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder:
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotolokaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: jeannette@fotolokaal.nu

 


Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Fotolokaal zorgt voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site. Fotolokaal kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Fotolokaal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site.

Bepaalde hyperlinks leiden je naar andere websites. Fotolokaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  voor de inhoud van die andere websites.

Fotolokaal behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de website fotolokaal.nu, naar eigen inzicht te wijzigen.

Geleverde teksten
Van de door Fotolokaal geschreven en/of geredigeerde en gecorrigeerde teksten berust te allen tijde de eindverantwoordelijkheid van de inhoud bij de opdrachtgever.

Auteursrecht
Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotolokaal.